Testnet of Alexnet


Testnet working smoothly

Testnet address
ST2AVFK5TAYYG6M16YHFG301E3HSFMTGQWSMRNTKY

nice everything smooth