Tôi không thể nhập số tiền

Stacks address: ST1KKF4JXSTWN8YE9GQYR34T5042D4H41JC8TBJF9
Tôi không thể nhập số tiền vào các ô trên, tôi gần như không thể làm gì với Bridge.